മിട്ടായിക്ക് കളർ നൽകാൻ തുണികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം - Heal Of News

മിട്ടായിക്ക് കളർ നൽകാൻ തുണികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം

തുണികളിൽ നിറത്തിന് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡമിൻ ബി എന്ന നിറപ്പൊടി കലർത്തിയ ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരം ആയ ചോക്ക് മിട്ടായി പിടികൂടി ആരോഗ്യവകുപ്പ്.തിരൂരിൽ നിന്ന് ഇത്തരം മിട്ടായികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പിടിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *