വീണ്ടും ദുരഭിമാനക്കൊല

ഡിസംബർ മാസം 31 നു ആണ് ഐശ്വര്യവും നവീനും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്. തിരിപൂര് ഉള്ള വീരപ്പാണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്തു ആണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും വാടകക്ക് വീട്…