ഇങ്ങനെ ഒക്കെ മാറ്റം വരോ… ചങ്ക്‌സ് സിനിമയിലെ മെഡി ക്കൽ ഷോ പ്പിൽ നിന്ന കുട്ടി അല്ലെ ഇത്…

ചില താരങ്ങൾക്കു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേറിക്കൂടാൻ അവർ കുറെ സിനിമകളിലോ സീരിയലുകളിലോ അഭിനയിക്കണമെന്നില്ല.അഭിനയിച്ച സിനിമകളിലെ ഒരു ചെറിയ വേഷം കൊണ്ടോ അവതരണ ശൈലി കൊണ്ടോ നർമ്മ രസം…