വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രേത്യക അ നു മ തിക്ക് തേടി യു വ തി - Heal Of News

വിവാഹം കഴിക്കാൻ പ്രേത്യക അ നു മ തിക്ക് തേടി യു വ തി

സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഉള്ള പ്രണയം ഒരു ആദ്യ സംഭവം അല്ല. ഇവിടെ ഒരു പാ കി സ്ഥാൻ യു വ തി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രേണയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇ ന്ത്യ ക്കാരനെ ആണ്. പ്രണയം കടുത്തപ്പോൾ യു വ തി ഇ ന്ത്യ ൻ യു വാ വിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉള്ള അനുമതി ചോദിച്ചിരിക്കുക ആണ്. ക റാ ച്ചി യിൽ ഉള്ള സുമൻ റാതിലാൽ ആണ് ഫേസ്ബുക് വഴി സ്നേഹിച്ച യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആയി ഇ ന്ത്യ യിൽ എത്താൻ അനുമതി കാത്ത് നിൽക്കുന്നത്.രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത്തിൽ ആണ് യു വ തി ഗുരുദാസ്പൂർ ജില്ലയിൽ ഉള്ള ശ്രീ ഹർഗോബിന്ദ്പൂർ നിവാസിയ അമിത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

പാ ക് യു വ തി ഒരു അധ്യാപക ആണ്. പാ കി സ്ഥാ നിൽ ഉള്ള ഇ ന്ത്യ ൻ ഹൈ ക മീഷനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട അനുമതി ചോദിച്ചു കൊണ്ട് രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും മ ഹാ മാ രി ആയ കൊ റോ ണ കാരണം വന്ന നി യ ത്ര ണ ങ്ങൾ മൂലം വി സ ലഭിച്ചില്ല. തന്നോട് അനുകബ കാട്ടണമെന്നും അ തി ർ ത്തി കടക്കുന്നതിന് വേണ്ട അനുമതി നൽകണം എന്ന് സുമൻ കേ ന്ദ്ര സ ർ ക്കാ രി നോട് അഭ്യർത്ഥിചിരിക്കുക ആണ്. ഒന്നര വർഷം ആയി താൻ ഇ ന്ത്യ യി ൽ എത്താൻ കാത്തിരിക്കുക ആണെന്ന് സുമൻ പറഞ്ഞു. യാത്ര വി ല്ല ക്ക് മാറുന്നതിനായി ഒരു പാട് ദാമ്പതിമാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.