കാറിൽ യു വ തിയെ അ പ മാനിക്കാൻ ഉണ്ടായ സംഭവം - Heal Of News

കാറിൽ യു വ തിയെ അ പ മാനിക്കാൻ ഉണ്ടായ സംഭവം

മുൻ മ ന്ത്രി ആയിരുന്ന കടകംപള്ളിയുടെ പേർസണൽ സ്റ്റാ ഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ അ റ സ്റ്റി ൽ ആയിരിക്കുന്നു. വ ക്കീ ൽ ആണ് അ റ സ്റ്റി ൽ ആയ അശോക്. യു വ തി യെ അ പ മാ നിക്കാൻ ശ്രെമിച്ചു എന്ന കേ സി ൽ ആണ് അ റ സ്റ്റ് എന്ന് ആണ് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത.കാറിൽ വച്ചു മ ദ്യ ല ഹ രി യിലായിരുന്ന അശോക യു വ തി യെ കാറിൽ വച്ചു മ ർ ദി ച്ചു എന്നത് ആണ് കേ സ്. ഇന്നലെ വൈകീട്ട് മ്യൂസിയം പോ ലീ സ് സ്റ്റേഷനിൽ ലോ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരാൾ ഒരു സ് ത്രീയെ മ ർ ദി ക്കു ന്നു എന്ന പ രാ തി ആണ് ലഭിച്ചത്.അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മ്യൂസിയം പോ ലീ സ്കാർ എത്തുന്നതിനു ഇടയിൽ നാട്ടുകാർ ഈ സംഭവസ്ഥലത്തു ഒത്തു കൂടിയിരുന്നു.പോ ലീ സ് ഇരുവരെയും പോ ലീ സ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് വരികയും, തുടർന്ന് ഉള്ള അ നേ ഷണത്തിൽ ആണ് ഇത് മുൻ മ ന്ത്രി ആയിരുന്ന കടകംപള്ളിയുടെ പേർസണൽ സ്റ്റാഫിന്റെ മകൻ ആണ് ഇതെന്ന് അറിയുന്നത്. യു വ തിയുടെ പ രാ തിയുടെ മേൽ മ ർ ദി ച്ചതിനും അ പ മാ നി ച്ചതിനും എതിരെ ആണ് കേ സ് എടുത്തിട്ടിയുള്ളത്.