sivakami

എന്തൊരു നാണം കെട്ട മനുഷൃരാണു് ? നേഴ്സ് എന്നതു് തീണ്ടലുള്ള ആളുകളാണൊ?

നാല് വർഷത്തെ പ്രേണയത്തിന് ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതു ജൂലൈ ഏഴിനാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ആയുർവേദ ഡോ ക് ട ർ ആയിരുന്ന എറണാകുളം സ്വേദെശി കുന്നത് നാട് ഐക്കര തുരുത്തിക്കുന്നേൽ സഞ്ജുവിന്റെ മകൾ ശിവകാമിയും ആലപ്പുഴ

... read more