കല്യാണ വേദിയിൽ കാമുകി പോലീസും ആയി എത്തി - Heal Of News

കല്യാണ വേദിയിൽ കാമുകി പോലീസും ആയി എത്തി

തന്നെ വിവാഹവാഗ്ധാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച ആൺ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണ പന്തലിൽ മൈസൂർകാരി ആയ യുവതി പോലീസിന്നെയും കൂട്ടി എത്തി. പക്ഷെ യുവതി വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വരൻ വേറെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു താലി ചാർത്തി മുങ്ങിയിരുന്നു.19 ലക്ഷം രൂപ കൂടി പറ്റിച്ച കോഴിക്കോട്കാരനായ യുവാവ് പന്തീരുങ്കാവിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ വച്ചു പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. പോലീസ് അനേഷണം നടന്നു വരികയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *