ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല, ദയാവധത്തിന് അനുവദിക്കണം; കത്തുമായി കരുവന്നൂരിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ജോഷി. - Heal Of News

ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല, ദയാവധത്തിന് അനുവദിക്കണം; കത്തുമായി കരുവന്നൂരിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ജോഷി.

ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല, ദയാവധത്തിന് അനുവദിക്കണം; കത്തുമായി കരുവന്നൂരിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ജോഷി.

തൃശൂർ: ദയാവധത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി കരുവന്നൂരിൽ പണം നഷ്ട,പ്പെട്ട ജോഷി. മുഖ്യമന്ത്രി, ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നിവർക്കാണ് കത്ത് നൽകിയത്. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മൂലം ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ലെന്നാണ് ജോഷി പറയുന്നത്. കുടുംബം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദയാവധത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ നൽകിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *