തുണി ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ നിന്നെ പിടിച്ച് അകത്താക്കും ഞാൻ - Heal Of News

തുണി ഇല്ലാതെ നിന്നാൽ നിന്നെ പിടിച്ച് അകത്താക്കും ഞാൻ


കൊല്ലം കൊട്ടിയതാണ് സംഭവം സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിൽ ഷോട്ട്സും ബനിയനും ഇട്ടു നിന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഭീഷണിയുമായി ഇനി നീ ഇതുപോലെയുള്ള വസ്ത്രം ഇട്ടു നിന്നാൽ നിന്നെ പിടിച്ചു പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്നാണ് ഭീഷണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *